شاید به همین دلیل هست که مگین باید میت رو هم با اب و سدر غسل داد