روزگــاری فــانــوس نــشــانــه یــاری بــود


امـــا حــالــا بــه خــورشــیــد هــم اعــتــبــاری نــیــســت. .


بکجا چنین شتابان..............؟!!!