فصل زندگی فصلیست در میان فصل های ابدیتمان که باید نتیجه گیری های پربار داشته باشد،

نتیجه گیری هایی که خالی باشد از نفس، خالی باشد از هوس، پر باشد از حق و سرشار از عشق…

امیدوارم دلت شاد باشد به...