احترام و نیکی به سادات
نیکی به سادات که نوادگان پیامبر(ص) هستند احترام به آن حضرت شمرده می شود، چنان که آن گرامی فرمود: احترام به انسان از راه رعایت شئون فرزندان او حفظ می شود. (1)
خدا در قرآن...