شعر حمید مصدق و پاسخ زیبای فروغ فرخزاد
حمید مصدق و سیب باغچه همسایه


تو به من خندیدی و نمی‌دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید...