حمید مصدق


از دلم رُست گیاهی سر سبز

سر برآورد .... درختی شد و نیرو بگرفت !

برگ بر گردون سود

این گیاه سرسبز ،