من هم با موضوع هویت بخشی موافق هستم . البته زندگی فردگرایانه و شهری معضلات زیادی بوجود آورده است